Tavoitteellista ja ammattitaitoista opetusta

Opiskelu eri aineissa ja kaikilla tasoilla on tavoitteellista ja pohjautuu lajikohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oppilaitoksen opetustyön ja muun toiminnan kehittämisen välineinä toimivat itsearviointi, jatkuva opetussuunnitelmatyö, osallistuminen tanssin perusopetuksesta käytävään keskusteluun sekä kansainvälinen toiminta.

 • Rakentaa oppilaalle myönteinen suhde tanssiin liikunta- ja taidemuotona
 • Luoda pohjaa pitkäjänteiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle
 • Tarjota oppilaalle hyvä tanssilliset tiedot ja taidot
 • Tukea oppilaan luovuuden ja sosiaalisten taitojen karttumista
 • Kehittää oppilaan kykyä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn
 • Kasvattaa kulttuuria ymmärtäviä ja arvostavia ihmisiä
 • Tukea oppilasta osana monimuotoista yhteisöämme
 • Monimuotoisuus ilmenee esimerkiksi kaksikielisenä opetuksena eri ikäryhmille
 • Luoda pohjaa alan jatko-opinnoille
 • Kehittää paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa

Tanssin laajan oppimäärän opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Kaikki alle 10 –vuotiaat suorittavat laajan oppimäärän opintoja. Noin 10 vuotiaana valitaan pääaine ja sivuaine.
Opetus jaetaan pääaineisiin, sivuaineisiin sekä valinnaisaineisiin. Pääaineitamme ovat nykytanssi, jazztanssi, streettanssi ja sivuaineina voivat olla nykytanssi, jazztanssi, klassinen baletti, showtanssi, streetlajit tai muu opistomme tarjoama tanssimuoto. Valinnaisaineena voi olla pää- ja sivuaineesta riippuen nyky- tai jazztanssi, hip hop, dance hall reggae, dance –tunnit, akrobatia tai klassinen baletti.

Opetuksen rakenne:

 • Varhaisiän opetus 3-6 v, valmentava luokka 7 v
 • Perusopinnot, suoritetaan noin kuudessa vuodessa (8-13 v)
 • Syventävät opinnot, suoritetaan noin kuudessa vuodessa (n.14-20 v)

Perusopintojen ja syventävien opintojen laajuus on yhteensä vähintään 1300 tuntia (oppitunnin pituudeksi lasketaan 45 minuuttia). Perusopinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen laajuus on 540 tuntia. Syventävissä opinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen pituus on 760 tuntia.

Hurja Piruetissa tanssin yleisen oppimäärän opinnot koostuvat kymmenestä opintokokonaisuudesta. Yleisessä oppimäärässä ei ole pää- tai sivuaineita. Oppilas voi valita minkä tahansa tarjoamistamme tanssilajeista ja edetä siinä tai useammassa lajissa opetussuunnitelman mukaan. Opintokokonaisuudet voivat siis koostua saman lajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri lajien yhdistelmistä. Opintokokonaisuuksia voi suorittaa resurssien mukaan myös tanssiopiston järjestämillä kursseilla tai leireillä.

Opintokokonaisuuksia voi ottaa kauden tarjonnan ja oppilaan taitotason mukaan. Opintokokonaisuuden voi suorittaa ilman edellisen tason suorittamista, jos tarvittava taitotaso on hankittu muuten. Keskimäärin yleisen oppimäärän voi saavuttaa esimerkiksi 6 vuodessa opiskelemalla 1 viikkotunnin viikossa viisi ensimmäistä vuotta ja viimeisenä vuotena 2x 60min viikossa.

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.