Syftet med ordningsreglerna är att främja skolans interna ordning, samhällets säkerhet och komfort. Reglerna gäller för dans- och cirkuslektioner, projekt, utflykter, föreställningar, shower, kurser och alla evenemang som rör Hurja Piruettis verksamhet.

 

Trygg miljö

Eleven har rätt till en trygg studiemiljö och eleven har rätt att få undervisning och handledning enligt läroplanen. Studerande har rätt att få sina tidigare förvärvade färdigheter eller genomförda studier utvärderade och erkända, om de motsvarar examens mål och innehåll (grundläggande konstundervisning).

 

Gott uppförande

Vår läroanstalt följer gott uppförande. Till goda vanor hör även hälsning samt sakligt språk och ett artigt bemötande mot andra elever och personal. Ytterkläder och huvudbonader lämnas i avsedda utrymmen.

 

Att förebygga mobbning, diskriminering eller andra trakasserier är allas sak. Och ansvarig arbetsledare eller annan personal ska meddelas omedelbart.

Institutionen ansvarar inte för studenternas personliga egendom. En läroanstalts, lärares, annan elevs eller arbetsplatss egendom får inte skadas eller gå förlorad. Om studenten märker att detta har hänt ska han eller hon omedelbart anmäla ärendet till läraren eller annan personal. Detta kommer att hjälpa till att återkräva ersättning från dem som orsakade skadan. Skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättas av den som orsakat skadan.

Innehav, användning och/eller exponering för alkohol, droger och andra berusningsmedel är förbjudet i institutionens lokaler. Rökning är förbjuden i läroanstaltens lokaler, liksom vid evenemang som anordnas av läroanstalten, besök på evenemang och föreställningar. Användning av alkohol, droger och andra berusningsmedel samt rökrelaterad utrustning (inklusive snus och e-tobak) på läroanstalter är också förbjudet. Innehav, användning och exponering för alkohol, droger och andra berusningsmedel är också förbjudet vid evenemang som anordnas av läroanstalten, utbildning på arbetsplatsen samt hemma och utomlands (inklusive internationella utbyten och besök, tävlingsresor).

Alla ska följa riktlinjer och regler. Likaså bör alla rapportera eventuella säkerhetsbrister de hittar till en anställd. Alla ansvarar också för sin egen och andras trygga rörelse i och runt skolan.

Parkering för bilar, motorcyklar, mopeder och skotrar är endast tillåten på anvisade platser. Onödig användning av fordon inom utbildningsinstitutionens territorium under studiedagen är förbjuden. Särskild försiktighet måste iakttas vid förflyttning på utbildningsinstitutionens gårdsområde, såväl som allmänna trafikbestämmelser.

Mobiltelefoner och andra mobila enheter ska hållas stängda under undervisningen om de inte används separat för studieändamål. Användningen av en kameratelefon måste följa goda seder och respektera integritet och arbetsplatsbestämmelser.

I klassrummet

  • Jag kommer i tid till lektionen. Jag värmer upp självständigt innan träningen.
  • Jag följer lärarens instruktioner.
  • Jag fokuserar på praktiken och ger alla arbetsro.
  • Jag gör mitt bästa.

Verkställighet och sanktioner

Efterlevnaden av arbetsordningen övervakas av alla personer som arbetar på Hurja Piruetti. Alla överträdelser anmäls alltid till vårdnadshavaren. Brott mot arbetsordningen kommer att resultera i att en av följande åtgärder övervägs:

  • Intervju (lärare och/eller rektor och föräldrar involverade vid behov)
  • Anmälning hem
  • Ärendet behandlas av styrelsen som beslutar om ytterligare åtgärder (såsom tillfällig uppsägning)