Målinriktad och professionell undervisning

Studierna inom olika ämnen på alla nivåer är målinriktade och grundar sig på läroplanen inom de olika områdena. Institutets undervisning och vidareutvecklingen av verksamhet sker via självutvärdering, fortlöpande undervisningplanering och deltagande i internationell verksamhet samt debatter angående grundundervisningen.

 • Bygga upp ett positivt förhållande till dans som både motion och kultur för eleverna
 • Skapa grunden för ett långsiktig och livslång intresse
 • Ge god kunskap och färdighet inom dans till eleverna
 • Stöda elevernas kreativitet och sociala färdigheter
 • Utveckla elevens förmåga att arbeta långsiktigt och målinriktat
 • Fostra individer med kunskap och intresse för kultur
 • Stöda eleverna som en del av ett mångfaciterat samhälle, detta sker bl.a. genom undervisning på bägge inhemska språken till olika åldersgrupper
 • Skapa grund för områdets vidare utbildningar
 • Utveckla lokalt, regionalt, nationellt och internationellt sammarbete och verksamhet

Den beräknade omfattningen av studier i dans enligt den allmänna lärokursen är 500 timmar. Studierna i den allmänna lärokursen består av gemensamma studier (300 timmar) och temastudier (200 timmar). Allmän lärokurs har inga huvud- eller biämnen. Syftet med de gemensamma studierna är att utveckla de grundläggande danskunskaperna. I utbildningen beaktas varje elevs individuella styrkor, öppenhet för lärande, utgångspunkt och kulturella bakgrund, så att var och en har samma möjlighet att känna sig delaktig i förhållande till lektionernas innehåll och utbud, oavsett t.ex., kön eller etnicitet.

Syftet med temastudierna är att utöka de kunskaper och färdigheter som förvärvats under de gemensamma studierna. I utbildningen beaktas varje elevs styrkor och intressen, institutets resurser, aktuella fenomen och regionens demografiska och kulturella framsteg. Vi erbjuder våra studenter alternativa moduler för temastudierna. Om möjligt studierna genomföras i ordning.

Eleven kan välja en eller flera dansstilar i vår utbud och avancera enligt läroplanen. En studiehelhet består av en lektion under ett läsår. Till exempel en hiphop-lektion en gång i veckan under höst- och vårterminen utgör en studiehelhet. Genom att delta i flera lektioner varje vecka, kan eleven avlägga flera studiehelheter under ett och samma år, till exempel en veckotimme av var i hiphop, jazzdans och nutidsdans ger tre studiehelheter. Studierna enligt den allmänna lärokursen i dans kan bestå av flera olika, från nivå till nivå fortskridande, studiehelheter inom en och samma dansgren eller av kombinationer av olika studiehelheter. Eleven kan välja vilken av dansstilarna som erbjuds och utvecklas inom den specifika stilen, eller välja att studera flera stilar enligt vår läroplan. Detta innebär att studiehelheterna kan bestå av antingen framsteg inom en genre eller en kombination av olika dansstilar. studiehelheterna kan också genomföras i form av workshops eller läger anordnade av institutet.

Elevernas studier kan överstiga det beräknade beloppet. Studierna är i första hand utformade för att genomföras i ordning. Eleverna förväntas delta i lektioner konsekvent och att åta sig att slutföra de valda kurserna och studierna.

Studiemodulerna kan väljas efter urvalet av lämpliga dansklasser som erbjuds under säsongen. Om erforderlig kompetens har förvärvats på annat sätt kan delkurserna genomföras utan studier på tidigare nivå. Generellt sett kan grundutbildningen genomföras på 6 år genom att gå en veckolektion de första fem åren, och 2x60min/vecka under det sista studieåret.

Den grundläggande dans undervisningens allmänna lärokurs har en beräknad omfattning om sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion.

Studierna enligt den fördjupade lärokursen i dans utgörs av grundstudier och fördjupade studier. Alla under 10 åringar studerar enligt fördjupade dansstudier. Cirka 10 åringar väljer mellan fördjupade eller allmänna dansstudier. I de fördjupade dans studierna utvecklar eleven sin dansteknik och kunskap allsidigt. Eleven kan utvidga de kunskaper och färdigheter som har lärts in i grundstudier. Efter grundstudie nivån för eleven fortsätta till fördjupade studier. I studierna ingår alternativa studiehelheter och c. 3-4 veckotimmar eller mera. Under de studierna planerar eleven slutarbetet för den fördjupade lärokursen. Eleven får betyg efter fördjupade studier och slutarbetet i grundläggande konstundervisning.

Studiernas uppläggning

 • Dansfostran i småbarnsåldern 4-6-åringar, förberedande klass 7-åringar

 • Grundstudierna avläggs på högst sex år (8-13-åringar)

 • Fördjupade studier avläggs på högst sex år (ca 14-20-åringar)

Den beräknade omfattningen av grundstudierna och de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i dans är sammanlagt 1 300 timmar. Som grund för studierna har lagts lektioner på 45 minuter. Den beräknade omfattningen av grundstudierna i den fördjupade lärokursen är 800 timmar. Den beräknade omfattningen av de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen är 500 timmar.

Den allmänna lärokursen inom cirkus är uppbyggd av gemensamma studier (300h) och temastudier (200h). Den allmänna lärokursen har inget huvud- eller biämnen. Eleven kan välja en eller flera cirkus lektioner eller akrobatik i vårt utbud och avancera enligt läroplanen. En studiehelhet består av en lektion under ett läsår. Till exempel en cirkus lektion en gång i veckan under höst- och vårterminen utgör en studiehelhet. Genom att delta i flera lektioner varje vecka, kan eleven avlägga flera studiehelheter under ett och samma år, till exempel en veckotimme av var i akrobatik, stå på händer lektioner och cirkus ger tre studiehelheter.

Studierna enligt den allmänna lärokursen i cirkus kan bestå av flera olika, från nivå till nivå fortskridande, studiehelheter inom en och samma gren eller av kombinationer av olika studiehelheter. Studiehelheter kan också avläggas på institutets läger eller andra workshops.

I genomsnitt kan grundstudier inom cirkus avläggas genom 1 veckotimme under fem år och därefter under det sjätte året 2 x 60 min lektion/vecka som exempel. Den grundläggande cirkus undervisningens allmänna lärokurs har en beräknad omfattning om sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion.