Målinriktad och professionell undervisning

Studier inom olika ämnen på alla nivåer är målinriktade och grundar sig på läroplan inom de olika områdena. Institutets undervisning och vidareutveckling av verksamhet sker via självutvärdering, fortlöpande undervisningplanering och deltagande i internationell verksamhet samt debatter angående grundundervisningen.

 • Bygga upp ett positivt förhållande till dans som både motions samt kultur form för eleverna
 • Skapa grund för långsiktig samt livslång intresserform
 • Ge god kunskap och färdighet inom dans till eleverna
 • Stöda elevernas kreativitet och sociala färdigheter
 • Utveckla elevens förmåga att arbeta långsiktigt och målinriktat
 • Uppfostra individer med kunskap och intresse av kultur
 • Stöda eleverna som en del av mångfaciterat samhälle, detta sker b.la genom att undervisningen på bägge inhemska språk till olika åldersgrupper
 • Skapa grund för områdets vidare utbildningar
 • Utveckla lokalt, regionalt, nationellt och internationellt sammarbete och verksamhet

Studierna enligt den fördjupade lärokursen i dans utgörs av grundstudier och fördjupade studier. Alla under 10 åringar studerar enligt förjupade dansstudier. Cirka 10 åringar väljer mellan fördjupade eller allmänna dansstudier. I de fördjupade dansstudierna utvecklar eleven sin dansteknik och kunskap allsidigt. Eleven kan utvidga de kunskaper och färdigheter som har lärts in i grundstudier. Efter grunstudienivån för eleven fortsätta till födjupade studier. I studierna ingår alternativa studiehelheter och c. 3-4 veckotimmar eller mera. Under de studierna planerar eleven slutarbetet för den fördjupade lärokursen. Eleven får intyg efter fördjupade studier och slutarbetet i grundläggande konstundervisning.

Studiernas uppläggning

 • Dansfostran i lekåldern 4-6-åringar, förberedande klass 7-åringar
 • Grundstudierna avläggs på högst sex år (8-13-åringar)
 • Fördjupade studier avläggs på högst sex år (ca14-20-åringar)

Den beräknade omfattningen av grundstudierna och de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen i dans är sammanlagt 1 300 timmar. Som grund för studierna har lagts lektioner på 45 minuter. Den beräknade omfattningen av grundstudierna i den fördjupade lärokursen är 800 timmar. Den beräknade omfattningen av de fördjupade studierna i den fördjupade lärokursen är 500 timmar.

Den allmänna lärokursen inom dans är uppbyggd av gemensamma studier (300h) och temastudier (200h). Allmän lärokurs har inga huvud- eller biämnen. Eleven kan välja en eller flera dansstilar i vår utbud och avancera enligt läroplanen. En studiehelhet består av en lektionerna under ett läsår. Till exempel en hiphop-lektion en gång i veckan under höst- och vårterminen utgör en studiehelhet. Genom att delta i flera lektioner varje vecka, kan eleven avlägga flera studiehelheter under ett och samma år, till exempel en veckolektion av var i hiphop, jazzdans och nutidsdans ger tre studiehelheter. Studierna enligt den allmänna lärokursen i dans kan bestå av flera olika, från nivå till nivå fortskridande, studiehelheter inom en och samma dansgren eller av kombinationer av olika studiehelheter. Studiehelheter kan också avläggas på institutets läger eller kurser.

I genomsnitt kan grundstudier inom dans avläggas genom 1 veckolektion under fem år och därefter under det sjätte året 2x 60 min lektion/vecka som exempel.

Den grundläggande dansundervisningens allmänna lärokurs har en beräknad omfattning om sammanlagt 500 timmar. Som beräkningsgrund har använts en 45 minuters lektion.