Tavoitteellista ja ammattitaitoista opetusta

Opiskelu eri aineissa ja kaikilla tasoilla on tavoitteellista ja pohjautuu lajikohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oppilaitoksen opetustyön ja muun toiminnan kehittämisen välineinä toimivat itsearviointi, jatkuva opetussuunnitelmatyö, osallistuminen tanssin perusopetuksesta käytävään keskusteluun sekä kansainvälinen toiminta.

 • Rakentaa oppilaalle myönteinen suhde tanssiin liikunta- ja taidemuotona
 • Luoda pohjaa pitkäjänteiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle
 • Tarjota oppilaalle hyvä tanssilliset tiedot ja taidot
 • Tukea oppilaan luovuuden ja sosiaalisten taitojen karttumista
 • Kehittää oppilaan kykyä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn
 • Kasvattaa kulttuuria ymmärtäviä ja arvostavia ihmisiä
 • Tukea oppilasta osana monimuotoista yhteisöämme
 • Monimuotoisuus ilmenee esimerkiksi kaksikielisenä opetuksena eri ikäryhmille
 • Luoda pohjaa alan jatko-opinnoille
 • Kehittää paikallista, alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa

Hurja Piruetissa tanssin yleisen oppimäärän opinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (300h) ja teemaopinnoista (200h). Oppilas voi valita minkä tahansa tarjoamistamme tanssilajeista ja edetä siinä tai useammassa lajissa opetussuunnitelman mukaan. Opintokokonaisuudet voivat siis koostua saman lajin tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista tai eri lajien yhdistelmistä. Opintokokonaisuuksia voi suorittaa resurssien mukaan myös tanssiopiston järjestämillä kursseilla tai leireillä. Viikkotunteja voi olla yksi tai useampi oman kiinnostuksen mukaan.

Kursseja voi ottaa kauden tarjonnan ja oppilaan taitotason mukaan. Opetus etenee tasolta toiselle siten, että yhtä opintokokonaisuutta opiskellaan 1-3 lukukautta oppilaan aktiivisuudesta ja taitotasosta riippuen. Opintokokonaisuuden voi suorittaa ilman edellisen tason suorittamista, jos tarvittava taitotaso on hankittu muuten. Keskimäärin yleisen oppimäärän voi saavuttaa esimerkiksi 6 vuodessa opiskelemalla 1 viikkotunnin viikossa viisi ensimmäistä vuotta ja viimeisenä vuotena 2x 60min viikossa. Yleisen oppimäärän päätteeksi oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen.

Tanssin perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä vähintään 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.

Tanssin laajan oppimäärän opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Kaikki alle 10 –vuotiaat suorittavat laajan oppimäärän opintoja. Noin kymmenen vuotiaana oppilas valitsee joko yleisen tai laaja oppimäärään ja etenee opinnoissaan oman opintopolkunsa mukaisesti.

Laajaa oppimäärää opiskeleva oppilas kehittää ja syventää perus- ja syventävissä opinnoissaan valitsemiensa tanssilajien taitoa ja osaamista. Viikkotunteja on keskimäärin 3-4 riippuen omasta tanssilajista ja sitä tukevista aineista. Perusopintojen päätteeksi oppilas voi jatkaa syventäviin opintoihin. Syventävissä opinnoissa oppilas etenee valitsemassaan lajissa ja viikossa harjotuskertoja voi olla useita riippuen oppilaan valinnoista. Syventäviin opintoihin kuuluu aktiivinen esiintymis- ja produktiotoiminta. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas suorittaa päättötyön osallistumalla päättötyöpajoihin. Lopputyön tehtyään oppilas saa päättötodistuksen.

Opetuksen rakenne:

 • Varhaisiän opetus 3-6 v, valmentava luokka 7 v
 • Perusopinnot, suoritetaan noin kuudessa vuodessa (8-13 v)
 • Syventävät opinnot, suoritetaan noin kuudessa vuodessa (n.14-20 v)

Perusopintojen ja syventävien opintojen laajuus on yhteensä vähintään 1300 tuntia (oppitunnin pituudeksi lasketaan 45 minuuttia). Perusopinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia. Syventävissä opinnoissa laajan oppimäärän mukaisten opintojen laskennallinen pituus on 500 tuntia.

Sirkustaiteen yleinen oppimäärä muodostuu yhteisistä opinnoista (300h) ja teemaopinnoista (200h). Yleisessä oppimäärässä ei ole pääaineita tai sivuaineita. Oppilas voi valita yhden tai useamman sirkustunnin tai akrobatian tuntivalikoimastamme ja edetä opetussuunnitelman mukaisesti. Yksi opintokokonaisuus muodostuu yhdestä viikkotunnista lukuvuoden ajan. Esimerkiksi yksi sirkustunti kerran viikossa syys- ja kevätlukukaudella muodostaa yhden opintokokonaisuuden. Osallistumalla useammalle tunnille viikossa voi oppilas suorittaa useamman opintokokonaisuuden saman lukuvuoden aikana, esimerkiksi yksi viikkotunti akrobatiaa, käsilläseisontaa ja sirkusta muodostavat kolme opintokokonaisuutta.

Sirkustaiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat muodostua useista tasolta toiselle etenevistä opintokokonaisuuksista samassa lajissa tai ne voivat muodostua yhdistelmästä eri opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuuksia voi voi suorittaa myös opiston leireillä tai muilla workshopeilla.

Keskimäärin sirkustaiteen yleisen oppimäärän opinnot voi suorittaa esimerkiksi 1 viikkotunnilla viiden vuoden ajan, jonka jälkeen kuudentena vuonna 2 x 60 min tuntia viikossa. Taiteen perusopetuksen sirkustaiteen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Laskennan perusteena on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia.